Prístup k informáciam

Na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov má každý právo na prístup k informáciám, ktoré má obec k dispozícii a ktoré je povinná zverejňovať a sprístupňovať. Obec je podľa zákona povinnou osobou.

Poskytovanie informácií

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií obci Suchohrad a ich poskytovanie sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Poplatky za poskytnutie informácií sú stanovené v Sadzobníku úhrad za sprístupnenie informácií.

Žiadosť je možné podať:

1.písomne ako poštovú zásielku na adresu: Obec Suchohrad, 900 64 Suchohrad 140
2.písomne osobným doručením na Ocú Suchohrad
3.telefonicky alebo faxom na č.034/7780837
4.ústne- osobne v pracovných dňoch počas pracovnej doby
Súvisiace dokumenty:

- zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

-Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií (pozn. je uvedený nižšie na stránke)

- tlačivo žiadosti o poskytnutie informácie

--------------------------------------------------------------------------------------------

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
úkon sk/strana cena v EUR
tlač alebo kopírovanie A4 -jednostranne 0,10
tlač alebo kopírovanie A4- obojstranne 0,15 

1 ks diskety 0,66
1 ks CD 1,65
poštové poplatky podľa cenníka Slovenskej pošty
1 ks obálka 0,06
informácia poskytnutá faxom podľa cenníka Slov. telekomunikácií
Poplatky za poskytnutie informácií je možné uhradiť v pokladni Obecného úradu v Suchohrade každý pracovný deň v úradných hodinách.

Schválil: