Stavebný úrad

 

Stavebný úrad:

 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Zmena termínu dokončenia stavby

Zmena stavby pred dokončením

Búracie povolenie

Kolaudácia

Odborný dozor stavby

Čistiareň odpadových vôd

Stavebný zákon

 

Drobné stavby - ohlásenia na obecnom úrade:

 

Chata

Garáž

Doplnková stavba

Plynová prípojka

Udržiavacie práce a stavebné úpravy

Vodomerná šachta

 

Iné:

Povolenie rozkopávky