Sadzobník poplatkov

Sadzobník poplatkov 2014:

 

Ostatné správne poplatky budú spoplatňované podľa zákona č. 583/2003 Z.z. 

Celá smernica o poplatkoch na obecnom úrade na stiahnutie je tu: Smernica 1/2014.

Na tejto smernici sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Suchohrade uznesením č. 83/2013 zo dňa 30.12.2013. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01.01.2014.