Odpady

Nakladanie s odpadmi rieši VZN č.5/2013, ktoré si môžete stiahnuť TU

 

Poplatku za komunálny odpad sa venuje VZN č.4/2014 - na stiahnutie TU

V obci je zavedený množstevný zber, každý poplatník má v prenájme nádobu a na základe ohlásenia (dohody) zabezpečuje obec odvoz a likvidáciu odpadu. 

Prehľad sadzieb:

sadzba A: základná, platná pre všetkých poplatníkov
sadzba B: vývoz len od 1.4. do 30.9. - sezónny vývoz
sadzba C: zľava pre občanov s trvalým pobytom v obci
sadzba D: zľava pre FO-podnikateľov a PO s prevádzkou na území obce 

POZOR: zľavy v sadzbe D je možné uplatniť len pri splnení všetkých záväzkov voči obci (aj za predchádzajúce obdobia)

 

 Oslobodení od poplatku sú občania starší ako 80 rokov, podmienky sú uvedené vo VZN, treba vyplniť a podať žiadosť - na stiahnutie TU

 

Ak poplatník nie je zapojený do množstevného zberu, obec vyrubuje miestny poplatok v zmysle platnej legislatívy a VZN 4/2014, a to vo výške 0,058 € na osobu a deň.

 

Každý poplatník je povinný splniť svoju ohlasovaciu povinnosť - teda nahlásiť obci všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie poplatku, a to do 30 dní od vzniku povinnosti (t.j. odo dňa nadobudnutia do vlastníctva alebo nájmu nehnuteľnosti). Tlačivo si možete stiahnuť TU

Zmeny v zbere odpadov

21.06.2016, 11:37 , suchohrad | Komentáre: 0 | Počet zobrazení: 100

Vážení občania,

V mesiacoch jún a júl nás čaká pár významných zmien v oblasti nakladania s odpadmi – v súvislosti s novým zákonom o odpadoch. Prosím, venujte pozornosť nasledujúcim riadkom!

 

1. Od 1.7.2016 prechádzame k spoločnosti TEKOS Malacky, ktorá nám bude vyvážať komunálny odpad. So spoločnosťou ASA sa nepodarilo Tekosu dohodnúť na odkúpení nádob na smeti, ktoré máte doma. Nádoby ASA musíme všetci vrátiť a dostaneme úplne nové nádoby od TEKOSu.

 

2. Od júla 2016 zároveň musíme zabezpečiť nový systém triedenia odpadu. Triediť budeme najmä plasty, kovy, tertapacky, papier a sklo. V našej obci to znamená, že každá domácnosť dostane novú modrú nádobu 120l na papier, zelenú nádobu 120 l na sklo a žlté vrecia na plasty. Vyvážať sa budú podľa určeného harmonogramu (plasty 1krát za mesiac, sklo 2krát za rok, papier 4krát za rok). Z obce zmiznú spoločné kontajnery na separovaný odpad.

 

Nové nádoby dostanete zadarmo, vývoz separovaného odpadu bude tiež zadarmo. Poplatky za odpady, ktoré ste uhradili, platia na celý rok – teda ostávajú nezmenené! Takisto veľkosť nádoby a frekvencia zberu pre Vás ostáva nezmenená!

Celý článok...