Súpisné čísla

Obec Suchohrad v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, v zastúpení starostom obce ako príslušným správnym orgánom podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva:


 

  

 

Tabuľku so súpisným číslom  obstaráva na vlastné náklady Obec Suchohrad.  Stavebník zabezpečuje pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom.