Register trestov

Žiadosť sa zašle na Generálnu prokuratúru SR, Bratislava. Odpis a výpis z registra trestov sa vydáva na písomnú žiadosť osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť na žiadosti osvedčená. Matrika overí totožnosť žiadateľa z predloženého občianskeho preukazu alebo pasu a zašle žiadosť na Generálnu prokuratúru SR.

Potrebné doklady:
• občiansky preukaz alebo pas
• žiadosť o odpis alebo výpis z registra trestov /tlačivo poskytne matričný úrad/
• kolok v hodnote 3,- €

Doba vybavenia:
• Žiadosť zaslaná na GP SR, Bratislava

Poplatok:
• 1,5 € (overenie údajov)