VÝZVA: Obchodná verejná súťaž na predaj kalamitného dreva

22.07.2015, 23:51, suchohrad


Obchodná verejná súťaž na predaj drevnej hmoty
Obec Suchohrad
vyhlasuje
podľa ustanovenia § 9a. a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších zmien a doplnkov
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ NA PREDAJ KALAMITNÉHO DREVA
Podmienky obchodnej verejnej súťaže

1. Označenie vyhlasovateľa:
Názov: Obec Suchohrad
Adresa : Obecný úrad Suchohrad 140, 900 64
IČO: 00305090
DIČ: 2020643735
Kontaktná osoba: Andrea Grujbárová, 0902965901
2. Predmet súťaže: Predaj kalamitného dreva
Predmetom predaja je drevná hmota nachádzajúca sa v k. ú. Suchohrad:
Odhadovaný predpoklad jednotiek drevnej hmoty vyjadrenej v metroch kubických je 200 na celej ploche. Ponuky zasielajte na celé dielo.
Vyhlasovateľ si v súlade s §283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už zverejnené podmienky súťaže. Zároveň si vyhradzuje právo obchodnú verejnú súťaž kedykoľvek zrušiť, aj po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
3. Obsah ponuky:
- odvoz a expedíciu drevnej hmoty
Kúpna cena bude rozdelená na štyri rovnaké splátky. Prvá splátka bude uhradená na účet obce najneskôr do 14 dní po podpise zmluvy bez ohľadu na termín začatia prác
Kupujúci si môže dohodnúť individuálnu terénnu obhliadku predmetu súťaže. Termín obhliadky je potrebné dohodnúť telefonicky alebo osobne s kontaktnou osobou.
4. Podmienky účasti v obchodnej verejnej súťaži
Obchodnej verejnej súťaži sa môže zúčastniť právnická alebo fyzická osoba, ktorá k návrhu predloží:

• výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace, z ktorého bude zrejmé, že má na navrhovanú činnosť oprávnenie (drevovýroba, obchodovanie s drevom
• čestné prehlásenie, že ťažbové práce zabezpečí kvalifikovanými osobami s potrebnými oprávneniami
• zoznam poskytovaných služieb v oblasti ťažbovej činnosti alebo kúpy drevnej hmoty od zmluvných partnerov za predchádzajúce obdobie (rok 2013) s uvedením zákazníka, jeho adresy, telefonického kontaktu na zákazníka a objemu fakturácie v € za uvádzané obdobie
• deklarovanie, že firma funguje min. 2 roky

Nedodanie požadovanej dokumentácie, prípadne zistenie, že dokumentácia sa nezakladá na pravde bude dôvodom na vyradenie z obchodnej verejnej súťaže a v prípade zistených nezrovnalostí po podpise zmluvy aj k ukončeniu zmluvného vzťahu
Všetky výdavky spojené s návrhom do obchodnej verejnej súťaže znáša navrhovateľ.

 

5. Termín a miesto podávania návrhov
Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Suchohrade, alebo poštou na adresu: Obecný úrad Suchohrad 140, 900 64, tak, aby bola zaevidovaná v podateľni do 27.7.2015 do 12.00 hod.
6. Spôsob predkladania súťažných návrhov:
Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom:
„Obchodná verejná súťaž – NEOTVÁRAŤ“ a adresou uchádzača
Súťažné návrhy sa predkladajú v určenom termíne na adresu vyhlasovateľa poštou. Osobne sa návrhy môžu doručiť na adresu vyhlasovateľa v stanovených úradných hodinách Obecného úradu v Suchohrade.
Navrhovateľ môže na konkrétnu ponuku vyhlasovateľa predložiť len jeden návrh, na ďalšie sa neprihliada.
V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk môže navrhovateľ svoju ponuku odvolať, zmeniť alebo inak upraviť. Odvolať ponuku môže v lehote do termínu otvárania obálok
Návrhy doručené po určenej lehote alebo neoznačené vyššie uvedeným spôsobom nebudú zahrnuté do súťaže a neotvorené budú vrátené späť navrhovateľovi.
7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Hodnotené budú len návrhy, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v tomto vyhlásení
Kritériom pre hodnotenie návrhov bude konečná cena v €/m3.
8. Vyhodnotenie ponúk
Víťazom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyššiu cenu za technickú jednotku (€/m3) súčasne s dodržaním všetkých podmienok uvedených v tomto vyhlásení.
Po otvorení súťažných návrhov až do vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ môže požiadať navrhovateľa o vysvetlenie jednotlivých bodov návrhu.
Vyhlasovateľ uzatvorí zmluvu s víťazom obchodnej verejnej súťaže do 10 dní od podpísania zápisnice z výberu navrhovateľov.

V Suchohrade dňa 21.7.2015
Andrea Grujbárová
starostka obce

Zverejnené dňa: 22.7.2015

 
« Späť