Výzva na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie

20.08.2015, 13:19, suchohrad

Výzva na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie "Suchohrad - dažďová kanalizácia"


Výzva
na predloženie cenovej ponuky
na vypracovanie projektovej dokumentácie

Obec Suchohrad ako verejný obstarávateľ Vás vyzýva v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu zhotoviteľa prác / dodávateľa tovaru / poskytovateľa služby na predmet zákazky:

1. Názov zákazky:
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie „Suchohrad – dažďová kanalizácia“

2. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Suchohrad
Adresa : Obecný úrad Suchohrad 140, 900 64
IČO: 00305090
DIČ: 2020643735
Kontaktná osoba: Andrea Grujbárová

3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky bude vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia pre dažďovú kanalizáciu pre časť obce Suchohrad na verejných komunikáciách pri rieke Morava. Konzultácie a obhliadka po telefonickom dohovore – 0902965901.

4. Rozsah plnenia:
Projektová dokumentácia v šiestich vyhotoveniach + 1xCD


5. Miesto plnenia:
Obec Suchohrad

6. Výsledok verejného obstarávania:
Uzavretie zmluvy o dielo

7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Predpokladané ukončenie dodávky: vypracovanie technickej dokumentácie – najneskôr do 15.10.2015

 


8. Podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 písm. f) zákona. Splnenie uvedenej podmienky preukazuje dokladom podľa § 26 ods. 2 písm. e), t.j. doklad o oprávnení podnikať a doklad o odbornej spôsobilosti na projektovanie príslušných stavieb. (výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, akceptovateľný aj z portálu registra). Predložený doklad (stačí fotokópia) musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje súťaže.


9. Podmienky financovania:
Odberateľ nebude poskytovať zálohy ani preddavky na realizáciu predmetu plnenia. Financovanie bude prebiehať formou bezhotovostného platobného styku. Splatnosť faktúr je 30 dní.

10. Náležitosti ponuky:
Cena musí byť zaokrúhlená maximálne na dve desatinné miesta a musí by uvedená ako konečná. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v cenovej ponuke.

11. Lehota na predloženie ponuky:
Ponuku je možné predložiť do 28.8.2015 do 12.00.hod. s označením „Ponuka dažďová kanalizácia – neotvárať“.
Ponuku možno predložiť v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke poštovou zásielkou alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa na adresu: Obec Suchohrad , Obecný úrad č.140, Suchohrad 900 64, alebo elektronicky na mailovú adresu suchohrad@suchohrad.sk.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá, v prípade takto doručenej písomnej ponuky bude uchádzačovi vrátená neotvorená.

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Úspešný uchádzač bude ten, ktorý splní podmienky účasti a ponúkne najnižšiu cenu.

13. Dôvody na zrušenie verejného obstarávania:
- nebola predložená ani jedna ponuka
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

 

V Suchohrade 20.8.2015

 

Andrea Grujbárová
starostka obce
 

 
« Späť