Miestne dane - novinky v roku 2013

09.01.2013, 09:27, suchohrad

Od 1.januára 2013 sú v platnosti niektoré zmeny v miestnych daniach (daň z nehnuteľností, za psa, za automaty). Tu nájdete stručný prehľad povinností a postupov.


Obec Suchohrad
MIESTNE DANE – novinky v roku 2013

Od januára 2013 nastala zmena v podávaní daňového priznania za miestne dane (zákon 582/2004 Z.z.). Najväčšia novinka je, že sa daňové priznanie podáva na spojených tlačivách pre všetky dane (z nehnuteľností, za psa, za automaty).

Ako treba nové daňové priznanie podať?

Kto podáva priznanie:
1. Daň z nehnuteľností: každý kto najneskôr ku koncu roka 2012:
- kúpil, zdedil, dostal darom nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom, stavbu)
- predal, daroval nehnuteľnosť
- zmenil druh pozemku
- vlastní stavebné povolenie s minuloročným dátumom právoplatnosti, ktorým sa zmenil pozemok na stavebný
- začal využívať napr.dom lebo časť domu na podnikanie
- vlastní novostavbu, ak má právoplatné kolaudačné rozhodnutie z minulého roka
- začal užívať prístavbu, nadstavbu alebo stavbu, ktorú uskutočnil a začal užívať v minulom roku – bez ohľadu na to, či bolo vydané kolaudačné rozhodnutie

(podáva sa priznanie len k tej nehnuteľnosti, pri ktorej bola zmena!)

2. Daň za psa
- majitelia psov (pes starší ako 6 mesiacov), ktorí si doteraz nesplnili oznamovaciu povinnosť
- majitelia psov, u ktorých bola nejaká zmena (kúpa ďalšieho psa, úmrtie psa,...)

3. Daň za automaty
- noví prevádzkovatelia alebo prevádzkovatelia so zmenou vlastníctva prístroja

Termín podania priznania: do konca januára 2013

Kto nepodáva nové priznanie: vlastník u ktorého nebola žiadna zmena

Ako podať priznanie:
- na NOVÝCH tlačivách, ktoré sú spoločné pre DzN, za psa, za automaty a sú dostupné na obecnom úrade. Pracovníčka Vám môže pomôcť s vyplnením a dá sa dohodnúť aj termín stretnutia – telefonicky na čísle 034/77 8080 37 alebo 0902 965 900
- daň nemusíte vypočítať!!! – to vykoná pracovníčka OcÚ

Aké doklady budete potrebovať:
- občiansky preukaz
- list vlastníctva, rozhodnutie o vklade na katastri, kúpnu alebo darovaciu zmluvu, osvedčenie o dedičstve
- preukaz ZŤP (ak si chcete uplatniť úľavu)


Kedy sa daň platí:
- po spracovaní priznaní obec vyrubí daň a každý daňovník dostane rozhodnutie aj s uvedenou sumou a spôsobom platby (do konca marca 2013)
POZOR – doteraz platilo, že daň za psa musí byť zaplatená vždy do 31.januára. Po novom táto povinnosť odpadá a vlastník psa musí počkať na rozhodnutie od obce, ktorým mu daň bude vyrubená. Splatnosť je potom do 15 dní od doručenia.

Zníženie dane:
Aj pre tento rok sú platné úľavy v zmysle VZN 7/2013, ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo v Suchohrade dňa 28.12.2012.
Sú to:
1. daň z nehnuteľností
- pre občanov ZŤP – 50% zľava na stavby vo vlastníctve občana, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
- pre občanov nad 65 rokov – 50% zľava na stavby na bývanie vo vlastníctve občana, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie – ak žije osamele alebo s inou nezaopatrenou osobou

2. daň za psa
- občan so ZŤP s trvalým pobytom v obci – 100% zľava platí pre chov jedného psa


V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na poverenú pracovníčku na obecnom úrade – Michaelu Uhrincovú (osobne počas stránkových hodín, mailom, telefonicky).

Príloha:

VZN 7/2013 o miestnych daniach

 
« Späť