Komunálne voľby 2014

19.08.2014, 11:46, suchohrad


15.novembra 2014 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí (voľby starostov a poslancov obecného zastupiteľstva).

V obci Suchohrad je ku dňu 7.7.2014 (dňu vyhlásenia volieb)  670 obyvateľov.

 

Podávanie kandidátnych listín 

Pre VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
podáva kandidátnu listinu:
• politická strana
• politické hnutie
• koalícia politických strán a politických hnutí
• nezávislý kandidát


Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.
Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru.


Pre VOĽBY STAROSTU obce
podáva kandidátnu listinu
• politická strana
• politické hnutie
• koalícia politických strán apolitických hnutí
• nezávislý kandidát


Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.
Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru.
Ku kandidátnej listine na funkciu starostu obce musí byť pripojená fotokópia dokladu osvedčujúceho splnenie predpokladu na výkon funkcie starostu obce podľa osobitného zákona (§ 13 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) - získanie aspoň stredného vzdelania (§ 16 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Dokladom osvedčujúcim získanie aspoň stredného vzdelania sú:
• výučný list,
• vysvedčenie o záverečnej skúške,
• záverečné vysvedčenie,
• vysvedčenie o maturitnej skúške.
Ak má kandidát vyššie vzdelanie, ako je stredné, pripojí fotokópiu akéhokoľvek dokladu o získaní vyššieho vzdelania.


Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov
pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a voľby starostu obce (primátora) je pre obec Suchohrad 100 podpisov.
 

 
« Späť